Pisanie biznesplanu restauracji - wynajmijzmywarke.pl

Biznesplan restauracji – jak go napisać?

9 kwietnia 2021, 11:16

Rozpoczęcie działalności w branży gastronomicznej to zawsze duże wyzwanie. Dlatego warto dobrze przemyśleć każdy jej aspekt. W oszacowaniu zasadności i potencjalnej opłacalności przedsięwzięcia pomoże Ci biznesplan restauracji. To dokument niezbędny przy ubieganiu się o dotację lub kredyt, ale również bardzo pomocny przy planowaniu działań firmy. Dowiedz się, jak napisać biznesplan – krok po kroku.

Biznesplan dla restauracji – krok po kroku

Każdy biznesplan musi być tworzony z myślą o konkretnej firmie i z użyciem właściwych dla niej danych. Dlatego żadne dwa dokumenty tego typu nie będą identyczne. Szukając jednak odpowiedzi na pytanie, jak napisać biznesplan, warto zapoznać się z przykładami pokazującymi schemat przyjęty dla takich projektów. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy ubiegasz się o dofinansowanie lub np. kredyt w banku. Odpowiednio skonstruowany biznesplan firmy znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Co to jest biznesplan?

To dokument tworzony dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego wraz z analizą i oceną jego opłacalności. Zawiera opis celów firmy, wskazanie posiadanych i potrzebnych do rozpoczęcia działalności zasobów, analizę finansową obejmującą wydatki na start oraz planowane przychody. Jego ważną częścią jest też analiza SWOT definiująca mocne i silne strony konkretnego biznesu, a także związane z przedsięwzięciem szanse i zagrożenia. Warto sporządzić biznesplan restauracji nie tylko na potrzeby zewnętrzne przedsiębiorstwa (np. w celu pozyskania finansowania), ale również dla siebie. To bowiem cenny drogowskaz dla działalności i sposób na sprawdzenie, czy inwestowanie w dany biznes w określonych okolicznościach jest w ogóle dobrym pomysłem.

Biznesplan restauracji – kalkulacje - wynajmijzmywarke.pl

Dobry biznesplan pomoże Ci nie tylko w rozmowach z inwestorami, urzędnikami czy bankiem. To również ważny dokument dla każdego właściciela firmy, pomagający pozostać na dobrym kursie i sprawdzić zgodność prognoz z faktycznymi wynikami.

Z czego powinien się składać biznesplan restauracji?

Dobry, starannie przygotowany biznesplan może być nie tylko czynnikiem, który zapewni Ci potrzebne finansowanie, ale również dokumentem wyznaczającym ramy działania firmy. Pisanie biznesplanu warto zaś rozpocząć od zapoznania się ze wszystkimi elementami, jakie powinien zawierać. Niezależnie od rodzaju rozpoczynanej działalności struktura dokumentu zawsze jest podobna. Jak stworzyć biznesplan krok po kroku? Jego najważniejsze punkty znajdziesz poniżej.

1. Opis planowanej działalności (streszczenie)

Na wstępie należy krótko scharakteryzować planowany biznes, a więc w przypadku restauracji opisać jej koncept, charakterystykę i wstępny zarys menu. W streszczeniu biznesplanu powinno się zawrzeć również cele projektu oraz tzw. USP (unique selling proposition = wyróżniającą cechę przedsięwzięcia). Powinieneś wskazać, jaka unikalna cecha sprawi, że to właśnie Twoją restaurację będą wybierać goście. Co istotne, streszczenie znajduje się zawsze na początku dokumentu, ale pisanie biznesplanu należy zacząć od pozostałych części, tę tworząc na samym końcu.

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

Tzw. właściwy biznesplan powinien się rozpoczynać od charakterystyki firmy: jej nazwy, lokalizacji, sposobu działania czy misji. W charakterystyce należy zawrzeć również informacje na temat samego właściciela (jakie ma wykształcenie, doświadczenie, za co będzie odpowiadał w restauracji) oraz struktury organizacyjnej firmy.

3. Analiza rynku i konkurencji

O sukcesie restauracji często decyduje jej otoczenie rynkowe. Nawet najciekawszy pomysł może po prostu „nie wypalić”, jeśli znajdzie się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. Ten segment biznesplanu firmy ma wskazać, dlaczego ma ona szansę powodzenia. Powinny się na niego składać:

  • sytuacja rynkowa w skali makro wraz z opisem aktualnych trendów,
  • grupa docelowa, czyli odpowiedź na pytanie, kto będzie przychodził do restauracji,
  • analiza konkurencji, czyli opis lokali znajdujących się w okolicy i porównanie ich oferty z tym, co ma oferować Twoja firma (z uwzględnieniem mocnych i słabych stron).

Istotne mogą być również kwestie związane z dostawcami (produktów, sprzętu, technologii itd.) oraz aspektami prawnymi (uzyskaniem pozwoleń czy koncesji) – szczególnie jeśli w danym otoczeniu rynkowym mogą wystąpić pewne trudności w tych aspektach.

4. Analiza SWOT

Analiza SWOT to zestawienie silnych i słabych stron przedsięwzięcia, a także związanych z nim szans oraz zagrożeń. Należy zidentyfikować i wskazać wszystkie czynniki mogące wpływać na biznes.

5. Strategia

Kolejnym punktem powinna być ukazana dość zwięźle strategia marki. Biznesplan powinien zawierać opis wizji firmy, cech i wartości oraz pozostałych wyznaczników, jakimi będziesz się kierować przy tworzeniu swojego biznesu.

6. Marketing

Biznesplan restauracji musi również zawierać analizę marketingową, począwszy od celów. Następnie należy omówić strategię produktową, strategię cen, politykę dystrybucji, promocji i obsługi klienta. Ważna będzie również prognoza sprzedaży w kolejnych miesiącach.

7. Plan finansowy

Kolejnym punktem powinien być możliwie dokładny plan finansowy. Należy wskazać wszystkie koszty początkowe (np. koszt pozyskania i adaptacji lokalu, zakupu wyposażenia, szkoleń dla personelu itd.) oraz koszty stałe (czynsz, opłaty, wynajem i leasing sprzętu, pensje pracowników, koszty marketingu). Ważne jest również uwzględnienie źródeł finansowania dla firmy. Kolejno biznesplan restauracji powinien określać szacunkowe wyniki sprzedaży (ilość i średnią wielkość transakcji) oraz symulację wyników finansowych wraz z obliczeniem zyskowności przedsięwzięcia.

8. Podsumowanie

Warto zakończyć biznesplan krótkim podsumowaniem z końcową oceną projektu i harmonogramem działań. W tym punkcie można również nakreślić plan dalszego rozwoju. Pokaże to, że myślisz o swojej firmie długofalowo.

Może Cię również zainteresować: Zmywarka gastronomiczna – wynajem

 

 

 

 


Tagi:,

Kategorie: